מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

החלטת ממשלה בנושא: "עתודות לישראל" - תכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל

החלטה מספר 1653 של הממשלה מיום 10.07.2016

נושא ההחלטה:

"עתודות לישראל" - תכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל

מחליטים:

במטרה לשפר את תהליכי פיתוח ההון האנושי במגזר משרתי הציבור בישראל במובנו הרחב ובהמשך להמלצות צוות בחינה מקצועי ובין-משרדי שהוקם בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2424 מיום 25.01.2015 בדבר "עתודות לישראל" – פיתוח ההון האנושי במגזר השירותים הציבוריים בישראל (להלן – הצוות), לפעול כדלקמן:
בהחלטה זו "מגזר משרתי הציבור" – שירות המדינה, השלטון המקומי, כוחות הביטחון, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וכן גופים מתוקצבים אחרים כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

1. לאשר את עיקרי דו"ח הצוות, המציג תפיסה הכוללת רצף של תכניות עתודה ניהוליות ומקצועיות במגזר משרתי הציבור. הרצף מתחיל באתוס מְשָרֵת הציבור, עובר בערוצי הזנת מצוינות, תכניות צוערים, נמשך בתכניות עתודה המכשירות דרגי ביניים ומגיע עד תכניות מנהיגות מערכתיות לסגל בכיר.

2. לרשום את הודעת שר הבריאות בדבר:
א. ייסוד ועד מנהל מערכתי לבניית עתודות הון אנושי במערכת הבריאות.
ב. הפעלת תכנית עתודה ניהולית לדרגי ביניים במערכת הבריאות.

3. לרשום את הודעת שר החינוך בדבר:
א. ייסוד ועד מנהל מערכתי לבניית עתודות הון אנושי במערכת החינוך.
ב. ייסוד תכנית עתודה ניהולית לדרג הבכיר במערכת החינוך.
ג. ייסוד תכנית הצוערים לחינוך הבלתי פורמלי.
ד. ייסוד תכנית עתודה מנהיגותית למורים במערכת החינוך.
ה. הרחבת תכניות ייחודיות להכשרת מורים, כמופיע בדו"ח.

4. לרשום את הודעת שר הרווחה והשירותים החברתיים בדבר:
א. ייסוד ועד מנהל מערכתי לבניית עתודות הון אנושי במערכת הרווחה והשירותים החברתיים.
ב. הפעלת תכנית עתודה ניהולית לדרגי ביניים במערכת הרווחה והשירותים החברתיים.

5. לרשום את הודעת שר הפנים לפיה הנחה את מנכ"לית משרדו לפעול בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:
א. להתאים את הרכב הוועד המנהל של תכניות הצוערים לשלטון המקומי כך שישמש וועד מנהל מערכתי לבניית עתודות הון אנושי במערכת השלטון המקומי.
ב. לייסד תכנית עתודה ניהולית לדרגי ביניים במערכת השלטון המקומי.
ג. לבסס את תכניות "צוערים לשלטון המקומי".
ד. להרחיב את תכנית הצוערים לשלטון המקומי למרכז הכשרה נוסף בצפון.
ה. לשדרג את מעמד האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים כדי לעמוד ביעדיו לחיזוק ההון האנושי ברשויות המקומיות, ובכללם שמירה על כללי מנהל תקין ומסגרות תקציב.

6. להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה:
א. לפעול מול נציבות שירות המדינה בהתאם להליכים המקובלים על פי חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 והחלטות הממשלה מכוחו, לשם קביעת אופן בחירת בעלי התפקידים באגף הבכיר שיוקם במשרד ראש הממשלה.
ב. להקים ועד מנהל בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציב שירות המדינה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנהל מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים או נציגיהם וכן שלושה נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון בתחומי מנהיגות, הכשרה וניהול שינוי. ככל שהדבר יידרש, לישיבות הוועד המנהל יזומנו כמשקיפים נציגי אקדמיה ונציגי גופים מהמגזר השלישי. בין יתר תפקידיו, ימליץ הוועד המנהל בשנת 2020 על מתכונת המשך הפעילות כמפורט בגוף הדו"ח.

7. להטיל על נציב שירות המדינה לקדם הקמת תכניות עתודה רוחביות כמפורט בדו"ח הצוות.

8. משאבים יסוכמו בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה לממונה על התקציבים במשרד האוצר במסגרת דיוני התקציב לשנים 2017-18.